Polityka prywatności

Szanowni Państwo,

z dniem 25 maja 2018 r., na terytorium całej Unii Europejskiej, a zatem i w Rzeczypospolitej Polskiej, weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”). Mając na względzie Państwa bezpieczeństwo, które jest dla nas priorytetem, zapewniamy, iż dla ochrony danych osobowych stosujemy wszelkie środki przewidziane prawem, a ponadto stosujemy zasadę szczególnej ostrożności. Poniżej pragniemy przedstawić Państwu reguły, według których zbieramy i przechowujemy Państwa dane, prawa jakie Państwu przysługują, a także osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo Państwa danych osobowych przez nas przetwarzanych. Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz o zaakceptowanie warunków korzystania z naszej strony internetowej. Wszelkie przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie w oparciu o przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności wyżej wspomnianego rozporządzenia RODO, jak również przepisów polskiej ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

Czym są dane osobowe i na czym polega ich przetwarzanie?

„RODO” w art.4 pkt 1 definiuje dane osobowe jako wszelkie informacje, na podstawie których można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować osobę fizyczną. Są to między innymi imię i nazwisko, numer identyfikacyjny (PESEL), numer telefonu, adres poczty elektronicznej, adres IP, cechy fizyczne czy też fizjologiczne. Ponadto, takimi danym są również informacje o Państwa lokalizacji wysyłane przez smartphone’y, tablety i inne urządzenie elektroniczne.

Ponadto, informujemy iż zgodnie z „RODO” ochrona danych osobowych dotyczy jedynie danych osób fizycznych, a więc nie rozciąga się na osoby prawne.

Przetwarzaniem danych osobowych jest w zasadzie każda czynność na danych osobowych, niezależnie od tego, czy jest dokonywana w sposób zautomatyzowany czy nie, np. zbieranie, przechowywanie, utrwalanie, porządkowanie, modyfikowanie, przeglądanie, wykorzystywanie, udostępnianie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Kim jest Administrator Danych Osobowych?

Administrator jest podmiotem odpowiedzialnym za gromadzenie danych osobowych. Administrator jest również adresatem, do którego mogą Państwo kierować swoje wszelkie prośby, związane z gromadzeniem i przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych. W naszym przypadku Administratorem jest EVELGRAPH Gabriela Machlowska ul. Spokojna 3, 32-085 Modlnica, NIP: 5130255511. Z administratorem danych osobowych może skontaktować się listownie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem brand@evelgraph.com lub telefonicznie pod nr +48 503 744 177.

Jakie dane osobowe przetwarzamy?

Co do zasady przetwarzamy dane osobowe wyłącznie wtedy, gdy jest to rzeczywiście niezbędne do świadczenia danej usługi lub realizacji umowy. W takim wypadku przetwarzamy dane osobowe klientów Evelgraph, osób kontaktujących się z Evelgraph w celu uzyskania informacji o ofercie, podzielenia się uwagami dotyczącymi usług lub produktów, podjęcia współpracy lub zawarcia umowy, tj. w szczególności następujące dane osobowe: imię i nazwisko, stanowisko, adres firmy, adres zamieszkania lub adres dostawy, adres e-mail oraz numer telefonu, termin spotkania.

W tym miejscu informujemy, iż nie będziemy gromadzić Państwa „wrażliwych” danych, tj. między innymi informacji o Państwa pochodzeniu rasowym, przekonaniach religijnych czy światopoglądowych, seksualności, orientacji seksualnej, przynależności do związków zawodowych czy partii politycznych, a ponad to informacji o stanie Państwa zdrowia, kodzie genetycznym, danych biometrycznych czy też ewentualnej karalności. Jednocześnie, zwracamy się z prośbą o niepodawanie za pośrednictwem stron internetowych informacji ze szczególnej kategorii danych osobowych, jakimi są dane wrażliwe. W przypadku podania takich informacji z jakiegokolwiek powodu, będzie to oznaczać wyraźną zgodę na zbieranie przez nas i wykorzystywanie takich informacji w sposób określony w niniejszym dokumencie lub określony w miejscu, gdzie informacje te zostały ujawnione.

Na jakiej podstawie i w jakim celu przetwarzamy dane?

Przetwarzanie przez nas danych osobowych odbywa się zgodnie z prawem, w sposób rzetelny i przejrzysty. Przetwarzamy Państwa dane osobowe na podstawie:

 1. udzielonej przez Państwa dobrowolnej zgody (np. poprzez skierowanie do nas wiadomości mailowej czy wyrażeniu zgody na otrzymywanie newslettera lub innej formy marketingu),
 2. wykonania zawartej umowy, a także rozpoczęcia współpracy lub podpisania umowy,
 3. prawnie usprawiedliwionego interesu Evelgraph jako Administratora danych (np. w zakresie tworzenia bazy danych, czynności analitycznych i profilujących, w tym czynności dot. analizy korzystania z produktów, marketingu bezpośredniego produktów własnych, zabezpieczeniu dokumentacji na potrzeby obrony przed ewentualnymi roszczeniami lub na potrzeby dochodzenia roszczeń),
 4. obowiązków wynikających z prawa (np. prawa podatkowego lub przepisów o rachunkowości).

Celami, dla których przetwarzamy Państwa dane osobowe są następujące:

 1. zapewnienie jak najwyższej jakości świadczonych przez nas usług, tj. w sytuacji, w której są lub zostaną Państwo stroną łączącej nas umowy będziemy przetwarzać jedynie dane osobowe niezbędne do jej realizacji, przykładowo będą to Państwa imię i nazwisko, numer telefonu czy też adres zamieszkania lub dostawy.
 2. prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Administratora, którymi są: wykonanie umów i realizacja zleceń, należyte świadczenie usług na Państwa rzecz, prowadzenie danych statystycznych, związanych z odwiedzinami naszej strony internetowej, ulepszenia naszych usług i dopasowania ich do Państwa spersonalizowanych potrzeb, jak również prowadzenie marketingu i własnej promocji na rynku usług.

Komu możemy przekazać Państwa dane?

W razie wyrażenia na to zgody, Państwa dane będą przekazywane jedynie zaufanym podmiotom
z nami współpracującym. Państwa dane mogą być przekazane naszym podwykonawcom, współpracownikom lub usługodawcom, którzy pomogą nam w realizacji wykonywanej usługi (np. podmioty świadczące usługi agencyjne, pocztowe, kurierskie, księgowe, związane z realizacją zamówień oraz realizowania spotkań). Przekazanie danych osobowych innemu podmiotowi, nie uprawnia go do dowolnego z nich korzystania, a jedynie do przetwarzania w celach określonych w umowie powierzenia przetwarzania danych, z zapewnieniem bezpieczeństwa przetwarzania i w zakresie niezbędnym dla należytego świadczenia dla Państwa usług oraz realizacji wiążących nas umów. Przekazanie danych osobowych nie zwalnia nas (jako przekazującego) z odpowiedzialności za ich przetwarzanie. Wskazujemy, że Państwa dane mogą być też przekazywane organowi publicznemu, ale wyłącznie w sytuacji, gdy upoważnienie takie wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa i o ile organ przedstawi w tym zakresie odpowiednie żądanie.

Przez jaki czas będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe?

Państwa dane osobowe będą przetwarzane tak długo jak będzie to celowe, z punktu widzenia łączących nas stosunków prawnych, tj.  do czasu istnienia podstawy przetwarzania Państwa danych osobowych. Przykładowo, w przypadku udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań z Państwa strony ograniczających tę zgodę; w przypadku niezbędności danych do wykonania umowy – przez czas jej wykonywania oraz po jej wykonaniu do momentu upływu terminów przedawnienia z niej wynikających; a w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora – do czasu istnienia tego uzasadnionego interesu. Ponadto, Państwa dane osobowe będą przez nas przetwarzane tak długo, jak będzie to konieczne z uwagi na obowiązujące przepisy prawa, okresy przetwarzania danych w tym celu określają te przepisy.

Jakie posiadają Państwo uprawnienia?

„RODO” przewiduje szereg uprawnień dla osób, których dane osobowe są gromadzone i przetwarzane. Zgodnie z RODO posiadają Państwo:

 1. prawo dostępu do treści swoich danych osobowych,
 2. prawo żądania sprostowania Państwa danych osobowych,
 3. prawo żądania ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania,
 4. w przypadku udzielenia zgody na przetwarzanie danych osobowych – prawo jej wycofania,
 5. prawo do przenoszenia danych,
 6. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych.

W razie, gdybyście mieli Państwo jakiekolwiek pytania, zastrzeżenia lub wątpliwości dotyczące treści niniejszej informacji lub sposobu w jaki przetwarzamy dane osobowe, jak również skargi dotyczące tych kwestii (choć mamy nadzieję, że nie będzie konieczności wniesienia tego rodzaju skarg), prosimy o przesłanie maila wraz ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi skargi na adres brand@evelgraph.com. Wszelkie otrzymane skargi zostaną rozpatrzone i udzielimy na nie odpowiedzi.

Ponadto, przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. GIODO (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), jeśli Państwa zdaniem, przetwarzanie przez nas danych osobowych narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.

W każdym momencie mogą Państwo zwrócić się do Administratora w celu skorzystania z któregokolwiek z przysługujących Państwu uprawnień, w tym celu podajemy dokładne dane kontaktowe:

EVELGRAPH Gabriela Machlowska
ul. Źródlana 17
32-085 Modlnica

PRIVACY POLICY

Ladies And Gentlemen,

on May 25, 2018, in the territory of the European Union as a whole, and therefore in the Republic of Poland, entered into force on the regulation of the European Parliament and of the Council (EU) 2016/679 of April 27, 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data and the repealing of Directive 95/46/EC (“GDPR”). Having regard to your security, which is a priority for us, we ensure that for the protection of personal data we use all measures provided for by law, and in addition, we use the principle of exercised caution. Below we would like to present you the rules by which we collect and store your information, what rights you have, as well as the persons responsible for the security of your personal data processed by us. Please read the information below. Any processing of personal data will be carried out on the basis of the provisions of law, including in particular the abovementioned regulation GDPR, as well as the provisions of the Polish Act of 29 August 1997 on the protection of data.

What is personal data and what is processing?

“GDPR ” in article 4 paragraph 1 defines personal data as any information from which you can c directly or indirectly identify a natural person. This includes your name, identification number, telephone number, e-mail address, IP address, physical or physiological attributes. Also personal data are information, such as your location information sent by your smartphones, tablets, and other electronic device.

In addition,  we inform you that, in due to the “GDPR” protection of personal data applies only to data of natural persons, and so does not extend to legal persons.

The processing of personal data is basically any activity on personal data, regardless of whether it is carried out in an automated manner or not, for example: collecting, storing, persisting, organizing, modifying, viewing, using, sharing, limiting, erasuring or destruction.

Who is the Controller of personal data?

The Controller is responsible for the collection of personal data. The Controller is also the recipient to which you can address any requests related to collection and processing by us of your personal data. In our case, a Controller is VELGRAPH Gabriela Machlowska ul. Spokojna 3, 32-085 Modlnica, NIP: 5130255511. You may contact the Collector of personal data by letter or via e-mail at brand@evelgraph, or by phone at +48 503 744 177.

 

What personal data we process?

As a general rule we process personal data only when it is really necessary to deliver the service or execution of the contract. In this case, we process the personal data of customers Evelgraph, people who contact Evelgraph in order to obtain the information about the offer, share comments about services or products, cooperation or the conclusion of the contract, such as in particular, the following personal information: first and last name, job title, company address, street address or delivery address, email address, and phone number, booking date.

Here we inform you that we will not collect Your “sensitive” data , i.e. information about your racial or ethnic origin, religious or beliefs, sexuality, sexual orientation, membership of a trade union or political party, information about genetic or health status, biometric data or of any criminal history. At the same time, we are asking to not deliver us that kind of information through our websites. If you provide such information, for whatever reason, it will mean the that you clearly express consent to the collection and use of such information in the manner set out in this document or in a place where this information has been disclosed.

On what basis and for what purpose we process data?

Processing of personal data is carried out in accordance with the law, in a fair and transparent manner. We process your personal data on the basis of:

 1. granted by you voluntary consent (e.g. by a sending us email, for the newsletter or any other form of marketing),
 2. the implementation of the agreement, as well as the beginning of the cooperation or signing the agreement,
 3. a legally justified interest of Evelgraph as data Controller (for example, to create a database, securing documentation for defense against possible claims or to redress),
 4. obligations under the law (e.g. the tax law or accounting rules).

The purposes for which we process your personal data are the following:

 1. to ensure the highest quality of our services, i.e. in situations in which they are or will be a party between us we will process only the personal information necessary for its implementation, for example, it will be your name and surname, phone number or street address or delivery.
 2. the legitimate interests pursued by the controller, which are: the execution of contracts and execution of orders, the proper provision of services of a Member State to, carrying out statistical data, related to the visits of our website, improve our services, and match your personalized needs, as well as conducting marketing and self-promotion on market for services.

To whom we may transfer your data ?

If you express consent, your personal will be transferred to our business partners. Your data may be transferred to our contractors, partners or service providers who help us in the implementation of the service being performed (e.g., providers of agency services, postal services, courier services, transport marketplace or accounting, performance of contracts/orders and meetings). The transfer of personal data to another entity, does not allow them to extended using your data, but only to processing for the purposes set out in the agreement to entrust the processing of the data, with the security of processing and in terms of necessary for proper benefits for your services and the implementation of binding us contracts. The transfer of personal data does not release us (as transferor) from liability for their processing. We point out that your information may also be transferred to the public authority, but only when such authorisation derives from the generally applicable rules of law and unless the authority shall present a respected request.

How long we will process your personal data?

Your personal data will be processed as long as it will be deliberate, from the point of view of merging us legal relations, i.e. until the existence of the base of the processing of your personal data. For example, in the case of consent until its withdrawal, restriction or your other activities which restrict this consent; in the case of necessity the data for the performance of the contract, by the time of its execution and its execution until the expiry of the limitation periods arising therefrom. In the case that the basis for the data processing is the legitimate interest of the Collector-to the time of the existence of this legitimate interest. In addition, your personal data will be processed by us for as long as is necessary in view of the applicable law, the processing of data in order to do this, specify those regulations.

 

What rights do you have?

“GDPR” provides a number of rights for people whose personal data are collected and processed. According to GDPR you have:

 1. the right of access to your personal data,
 2. right to request to rectify of your personal data,
 3. the right to request to erase or limit your personal data,
 4. in the case of the consent to the processing of personal data – right of withdrawal,
 5. the right to move data,
 6. the right to object to the processing of your personal data.

In case, if you have any questions, comments or concerns about the content of this information or the way in which we process personal data, as well as complaints about these issues (though we hope, that you will not need to bringing this kind of complaints), please send an e-mail with detailed information on complaints to the address of the brand@evelgraph.com. All complaints received will be reviewed and we will answer your questions.

In addition, you have the right to complain to the supervisory authority – a General Inspector (address: General Inspector of personal data protection, ul. Rate of 2 00-193, Warsaw, Poland), if you believe that, the processing of personal data is in breach of GDPR.

At any time you can ask to the Controller in order to take advantage of any of the remedies available to you with permission to do this we provide accurate contact details:

EVELGRAPH Gabriela Machlowska
ul. Źródlana 17
32-085 Modlnica

Search